top of page

Klubbens styre 2023
 
Leder:          Gunnar Solheimsnes   
Nestleder:   Frank Elvik
Kasserer:     Dag Breisnes
Sekretær:     Eli Bordal
Styremedl:   Gro Rongved


1. Varam:  Sigrid Hanseth
2. Varam:  Siggeir Bøen   

3. Varam:  Eli Hansen

E-post til styret:  styret@dnka.eu

Aktivitetskomiteen 2023

Laila Elden

Inga Gauslå

Reny Eigildatter                             E-post til arrangementskomiteen:   ak@dnka eu

GDPR-regler og Vedtekter

GDPR - General Data Protection Regulations 

Les om vår ivaretagelse av dine personopplysninger.

Oppdatert: 5. sep. 2021

Vi vil ivareta dine personopplysninger i følge de nye EU - GDPR - lovene.

Personopplysninger som vi lagrer og formålet med lagringen

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer; Medlemsnummer, navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og ektefelle. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Informasjon om ditt medlemskap samt for opplysninger om deltagelse på reiser / arrangementer er vi pålagt å lagre i forbindelse med regnskapsføring, Vi er regnskapsmessig forpliktet til å lagre deler av denne informasjonen i 10 år. Ved på- og avmelding til nyhetsbrevet, oppbevares også IP-adressen som er benyttet, av sikkerhetshensyn. Vi benytter også opplysningene for å kunne kontakte deg med viktig informasjon, vedrørende ditt medlemskap vha. e-post, telefon og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om medlemsnummer, navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og ektefelle benyttes for å oppfylle kravet i vårt medlemsregister for medlemskapet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Du har ved å bekrefte at du godtar Nyhetsbrevet også samtykket til det benyttes til å gi deg informasjon via epost. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss, både på tilsendte Nyhetsbrev, hvor det nederst finnes en tekst som gir muligheten til å avmelde deg, eller evt. via skiftelig henvendelse til oss pr. post eller webmaster@dnka.eu . Viktig informasjon om ditt kjøp av reiser og arrangementer blir lagret for å kunne gi deg korrekt behandling, og er i samsvar med våre forpliktelser i forhold til forbrukerkjøpsloven.

Deling av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre medarbeidere på kontoret, eller på vår nettside i forbindelse med ditt medlemskap eller reise / arrangement. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det, overfor myndigheter etc.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt aktive medlemsregister. Du kan kreve personopplysninger slettet etter avsluttet medlemskap, dog vil opplysninger som vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, lagres i 10 år, i henhold til lovens krav. Deretter vil opplysningene bli slettet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, i som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt, samt fungerer som kontaktperson ved tilsyn. Informasjonssikkerhet Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til Den norske Klubben Alacant, til følgende adresse :

Den norske klubben Alacant, Rio Segura 34 Sierra Mar, Gran Alacant, 03130 Santa Pola.   post@dnka.eu

Vedtekter for Den norske klubben Alacant
Revidert pr. 6. mars 2024


1. Klubbens navn er: Den norske klubben Alacant (DnkA).
     Klubben er livssynsnøytral og upolitisk.

2. Klubbens formål er:
     2.1. Å være sosialt samlende for nordmenn i Alacant-området i Spania
     2.2. Å bistå klubbens medlemmer.
3. Medlemskap:
     Medlemskap kan tegnes av:
     3.1. Norske statsborgere som er myndige og deres ektefelle/samboer.
     3.2. Skandinaviske og andre personer med særlig tilknytning til Norge eller det norske miljøet i klubbens virkeområde.
     3.3. Medlemskap er gyldig når årets kontingent er betalt.
4. Styret:
     4.1. Styret består av 5(fem) medlemmer: Styreleder, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem. Følgende medlemmer                av styret har prokura til klubbens bankkonto(i): Styreleder, kasserer og sekretær. Disse personene må også ha NIE-                        nummer.
     4.2. 3 (tre) varamedlemmer til styret, som velges numerisk, innkalles til styremøtene og de har forslags- og talerett på                           møtene.
     4.3. Styreleder innkaller til styremøtene, og i dennes fravær, nestleder, eller når minst to styremedlemmer krever det.
     4.4. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.
     4.5. Referat fra styremøtene skal offentliggjøres for medlemmene.
     4.6. Representant for AK har rett til å delta på styremøtene med forslags- og talerett. Innkalling med saksliste sendes til                      leder i AK.
      4.7. Dersom styret inngår avtaler med eksterne aktører, skal slike avtaler være skriftlige.
5. Aktivitetskomiteen (AK):
      5.1. AK er organisasjonsmessig underlagt styret i Den norske klubben Alacant, og skal innen to uker etter                                                Generalforsamlingen
 sende referat fra konstituerende møte til styret.
       5.2. Medlemmene i AK velger selv leder og nestleder.
       5.3. AK legger frem forslag til høst-program og vår-program for styret til godkjennelse. AK kan ved behov endre                                      programmet etter å ha orientert styreleder om dette.
       5.4. Årsberetning levers styret senest 31.januar for godkjenning, og fremlegges for Generalforsamlingen.
       5.5. Representant for styret har rett til å delta på AK’s møter med forslags- og talerett. Innkalling sendes styreleder.
6. Valgkomite (VK):
       6.1. VK er organisasjonsmessig direkte underlagt Generalforsamlingen i Den norske klubben Alacant.
       6.2. Medlemmene i VK velger selv leder og nestleder, og skal innen 2 uker etter Generalforsamlingen sende referat fra                          konstituerende møte til styret.
       6.3. VK legger frem for styret skriftlig forslag til valg av medlemmer som angitt i vedtektenes pkt. 7.5.10. senest 31.januar for                 behandling og godkjenning i påfølgende Generalforsamling.
7. Generalforsamlingen:
       7.1. Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.
       7.2. Ordinær Generalforsamling holdes hvert år innen 15. mars.
       7.3. Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret ved oppslag i klubbhuset og på klubbens hjemmeside med minimum 4               ukers varsel. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være styret i hende innen 3                 uker før Generalforsamlingen avholdes.
       7.4. Alle sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før Generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan                 kun behandle de saker som er nevnt i dagsordenen. Innkomne forslag settes på dagsordenen og følges av styrets                             innstilling til disse. Forslag fra styret skal være begrunnet.
        7.5. Ordinær Generalforsamling skal behandle følgende:
             1. Åpning
             2. Konstituering
                 2.1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
                 2.2. Valg av møteleder
                 2.3. Valg av to referenter
                 2.4. Valg av tellekorps, tre personer.
                 2.5. Valg av to protokoll-underskrivere.
             3. Styrets årsberetning.
             4. Aktivitetskomiteens årsberetning
             5. Øvrige årsberetninger
             6. Revidert årsregnskap
             7. Forslag fra styret og andre innkomne forslag med styrets innstilling.
             8. Forslag til neste års medlemskontingent, legges frem av styret med begrunnelse.
             9. Budsjett.
           10. Valg:
                 1. Styret: Alle ordinære medlemmer av styret velges for 2 år. Styreleder og sekretær velges ett år, nestleder, kasserer og
                     styremedlem neste år. 3 varamedlemmer velges for ett år.
                 2. Revisorer: To revisorer velges for 2 år, en det ene året og den andre neste år.
                 3. Aktivitetskomiteen (AK): Minst 4 personer som velges for to år av gangen, halvparten det ene året og de andre neste                       år. Det velges 2 varamenn for ett år.
                 4. Valgkomite (VK): Minst to personer som velges for ett år av gangen
      7.5.11. Votering gjøres ved håndsopprekning, men hvis noen krever det, skal votering være skriftlig. Der ikke annet er angitt i                   vedtektene, gjelder simpelt flertall.
      7.5.12. Ett medlem kan representere maksimalt 3 (tre) andre medlemmer ved godkjent fullmakt. Fullmakt pr. E-post er                            godkjent.
8. Ekstraordinær Generalforsamling:
      8.1. Styret innkaller til ekstraordinær Generalforsamling på eget initiativ, eller når minst 10% av medlemmene krever det.
      8.2. Ekstraordinær Generalforsamling kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.
      8.3. Ekstraordinær Generalforsamling skal innkalles med minst 4 ukers varsel.
9. Vedtekter:
      9.1. Generalforsamlingen vedtar vedtektene for klubben. Vedtektene kan bare endres på ordinær Generalforsamling, da                      med 2/3 flertall.
      9.2. Eventuelle reviderte vedtekter trer i kraft etter at de er godkjent av spanske myndigheter.
10. Oppløsning:
     10.1. Klubben kan kun oppløses på ordinær Generalforsamling med stad-festelse av vedtaket på en påfølgende                                         ekstraordinær General-forsamling minst tre måneder senere.
    10.2. Klubbens aktiva kan overføres til annen veldedig eller sosial aktivitet i Spania i henhold til vedtak som fattes på de                         nevnte Generalforsamlinger.
11. Eksklusjon:
            Person med gyldig medlemskap som ved sin opptreden eller handling har vært til skade for klubben kan ekskluderes.                  Vedtak om eksklusjon gjøres av et fulltallig styre, og må være enstemmig.
12. Medlemsmøter og informasjon:
     12.1. Det skal avholdes minst to medlemsmøter i året.
     12.2. Styret skal holde medlemmene informert om klubbens aktiviteter ved oppslag på klubbhuset og på klubbens                                 hjemmeside.
13. Klubbhuset:
     13.1. Klubbhuset er klubbens eiendom.
     13.2. Klubbhuset kn kun selges eller utleies for lengre tid, etter vedtak fra ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling.
     13.3. Styret er ansvarlig for driften av klubbhuset.
     13.4. Medlemmer kan leie lokalene til private arrangementer etter regler vedtatt av styret.
14. Grupper:
     14.1. Grupper organisert i Den norske klubben Alacant er selvstyrte enheter og ligger organisasjonsmessig under DnkA.
     14.2. Gruppene skal ha et styre på minst 3 personer: leder, kasserer og styremedlem .Disse velges av gruppene selv.
     14.3. Gruppene disponerer selv sine overskudd, men skal levere årsmelding og regnskap til styret innen 31.januar.
     14.4. Det forutsettes at personer som deltar regelmessig i gruppens aktiviteter, har gyldig medlemskap i DnkA.
     14.5. Gruppene gis anledning til bruk av klubbens lokaler og logo etter avtale med styret i DnkA.
     14.6. Dersom gruppene inngår avtaler med eksterne aktører skal styret orienteres.

bottom of page